Informacje

Polityka odpowiedzialności biznesu


Szanowni Klienci, Drodzy Pracownicy i Współpracownicy

Od ponad 30 lat, dzień po dniu, z wytrwałością, niekończącą się inwencją i zaangażowaniem, tworzymy markę, znanych już nie tylko w Polsce,

akumulatorów kwasowo - ołowiowych JENOX. Pragniemy ją dynamicznie rozwijać, inwestując w nowoczesne technologie, naukę oraz nasz najcenniejszy potencjał - ludzi.

Zmierzając w tych kierunkach, nadal chcemy kierować się wartościami i zasadami uznawanymi za fundamentalne dla współczesnej cywilizacji.

Niniejsza Polityka stanowi zbiór podstawowych reguł naszej działalności, których przestrzegania wymagamy od siebie,

naszych pracowników i kooperantów, tym samym pragnąc zapewnić odbiorców, że nabywając nasze produkty popierają nie tylko postęp i otwartość,

ale w pierwszym rzędzie uczciwość i praworządność.

Mamy nadzieję, że dokument ten przysłuży się transparentności naszej działalności i pozwoli na jeszcze lepszą współpracę.

 

    

 

 

Marek Bajsert

Prezes Zarządu

Chodzież, dnia 04.05.2022 r.

 

NASZE WARTOŚCI I ZASADY

 

Przestrzeganie prawa

Przestrzegamy prawo w jego wszelkich dziedzinach i we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Stosujemy się do zasady: "Ten, kto jest uczciwy w małych rzeczach, będzie uczciwy też w dużych."

 

Uczciwość w pracy

Rozumiemy, jako wykonywanie pracy z pełnym zaangażowaniem i wykorzystaniem posiadanego potencjału intelektualnego i wykształcenia, gotowością do samorozwoju, respektowania czasu pracy i jego przeznaczenia, podejmowania działań i decyzji zawodowych w zgodzie z prawem i dobrem firmy.

 

Uczciwość na rynku

Realizujemy poprzez unikanie kontaktów z konkurencją, chyba że kontakt taki jest konieczny a nie narusza przepisów prawa konkurencji. Informacje o konkurencji uzyskujemy w sposób uczciwy. Nie wykorzystujemy informacji poufnych ujawnionych nam przez strony trzecie, jeśli podejrzewamy, że strona ujawniająca takie informacje postąpiła wbrew przepisom ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub naruszyła obowiązek zachowania poufności. 

 

Uczciwe postępowanie wobec partnerów biznesowych

Stosujemy procesy wyboru i nawiązania współpracy działając w oparciu o zasadę równych możliwości przedstawiania ofert przez potencjalnych kontrahentów i lojalnie prowadzonych negocjacji. Jednocześnie przy nawiązaniu współpracy oczekujemy od naszych partnerów biznesowych potwierdzenia chęci prowadzenia działalności w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem co najmniej tych wartości, które sami wyznajemy.

 

Uczciwość poza pracą

Unikamy wszelkich potencjalnych konfliktów interesów na styku pracy zawodowej i życia prywatnego. W sposób odpowiedzialny korzystamy z mediów. Zawsze zachowujemy się profesjonalnie, nie naruszamy cudzej własności, nie używamy obraźliwego lub poniżającego języka.

 

Bezpieczeństwo produktu

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa naszych produktów. Projektujemy, wytwarzamy i dostarczamy akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi i zewnętrznymi (IATF 16949:2016) oraz normami jakościowymi PN-EN50342.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przestrzegamy standardów dotyczących BHP i podejmujemy działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre warunki pracy. Podlegamy regularnym kontrolom. Zobowiązujemy pracowników na każdym szczeblu do brania odpowiedzialności za ochronę zdrowia i zapobieganie wypadkom w miejscu pracy.

Nietolerowanie pracy nieletnich

Minimalny wiek naszych pracowników, to wiek ustalony prawem.

Nietolerowanie dyskryminacji

Gwarantujemy przestrzeganie zasady równych szans i równego traktowania oraz szacunku bez względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, religię, narodowość, orientację seksualną, poglądy polityczne, przynależność związkową, czy jakiekolwiek inne różnice między ludźmi.

Nietolerowanie korupcji

Nie stosujemy nielegalnych praktyk ani przekupstwa. Nie wręczamy ani nie przyjmujemy żadnych "prezentów" w celu uzyskania lub utrzymania współpracy biznesowej, uzyskania wpływu na decyzje biznesowe lub zapewnienia nieuczciwej przewagi w prowadzeniu działalności. 

Zapobieganie "praniu" pieniędzy

Nie prowadzimy działań związanych z "praniem" pieniędzy oraz podejmujemy środki, aby zapobiegać takim sytuacjom.

Respektowanie ograniczeń handlowych

Przekazujemy, sprzedajemy i kupujemy towary, usługi, technologie, jakiekolwiek inne dobra, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi kontroli eksportu i importu oraz przepisami nakładającymi sankcje.

Poufność danych

Szanujemy prywatność naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych, jak również innych osób, z którymi się stykamy, chroniąc ich dane przed nadużyciami.

Chronimy przed bezprawnym, nieuprawnionym lub nieodpowiedzialnym wykorzystaniem zasoby, tak własne, jak i cudze znajdujące się w naszym posiadaniu, w tym tajemnice handlowe.

Ochrona środowiska

Podejmujemy wszystkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu minimalizację niekorzystnych efektów naszej działalności na środowisko naturalne.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

 

Każdy pracownik JENOX AKUMULATORY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży powinien, w pracy, a w tych przypadkach, gdy jest to możliwe i konieczne, również poza pracą:

 1. Wypełniać swoje obowiązki lojalnie, uczciwie, bezstronnie i profesjonalnie, dążyć do doskonałości, stale dbać o podnoszenie swoich kwalifikacji, efektywności oraz rozwijać umiejętność innowacyjnego myślenia.
 2. Dzielić się wiedzą z innymi uprawnionymi pracownikami, rozwijać dobre relacje ze współpracownikami i klientami.
 3. Konsekwentnie dążyć do tego, aby środowisko pracy było wolne od wszelkich form mobbingu, dyskryminacji, molestowania, czy innych nagannych zachowań.
 4. Chronić przed ujawnieniem tajemnice przedsiębiorstwa oraz dane osobowe, do których uzyskał dostęp.
 5. Dokładać wszelkich starań, aby interesy JENOX były w każdej sytuacji właściwie zabezpieczone.
 6. Dbać o właściwą ochronę i wykorzystanie majątku i własności intelektualnej JENOX, jak również innych podmiotów, które JENOX aktywa te powierzyły.
 7. Niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki oszustw, nadużyć lub innych działań na szkodę firmy, jak również wszelkie przypadki przekroczeń obowiązujących w JENOX zasad i przepisów, do organów JENOX.
 8. Przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
 9. Powstrzymywać się od przyjmowania jakichkolwiek prezentów lub innych korzyści, angażowania się w jakiekolwiek nielegalne działania, w tym o charakterze korupcyjnym.
 10. Zapobiegać sytuacjom, w których jego osobiste interesy albo interesy osób fizycznych, prawnych lub jakichkolwiek podmiotów, organów, instytucji czy innych jednostek, z którymi jest w jakikolwiek sposób związany, pozostawały w konflikcie z interesem JENOX.
 11. Korzystać z mediów społecznościowych do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w odpowiedzialny sposób. Nie używać obraźliwego ani poniżającego języka. Zawsze wprost informować swoich odbiorców o tym, że jest pracownikiem JENOX. Nigdy nie publikować treści będących własnością innych stron bez uzyskania ich zgody.
 12. Nie dopuszczać do tego, aby osobiste przekonania polityczne wpływały na wykonywanie przez niego pracy.
 13. Pamiętać o wspólnej odpowiedzialności za ochronę środowiska, redukcję ilości odpadów, oszczędzanie zasobów naturalnych oraz recykling materiałów na każdym etapie produkcji.

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

 

JENOX AKUMULATORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Niniejsza polityka skierowana jest do pracowników, współpracowników oraz kadry zarządzającej JENOX.

Korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby przyjmującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Korupcją są w szczególności przekupstwo, wymuszanie lub nakłanianie, płatna protekcja, legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

Każdy pracownik lub inna osoba działająca na rzecz JENOX jest zobowiązany od unikania konfliktu interesów, tj. sytuacji, gdy osoba podejmująca decyzję lub biorąca udział w podejmowaniu decyzji ma lub może mieć interes w określonym sposobie rozstrzygnięcia zagadnienia, przez co zagrożona jest bezstronna i obiektywna realizacja obowiązków tej osoby, co ma lub może mieć wpływ na na ochronę interesów JENOX.

Zakazane jest przekazywanie, oferowanie i przyjmowanie jakichkolwiek upominków, których celem jest wywieranie wpływu na decyzje biznesowe lub zdobycie niesprawiedliwej przewagi.

W sytuacjach związanych z przyjmowaniem lub wręczaniem upominków biznesowych, tj. prezentów zgodnych z prawem, których przyjęcie lub wręczenie nie ma wpływu na realizowane zadania lub podejmowanie decyzji i nie obliguje do wzajemności, należy zachować szczególną ostrożność.

Zarówno zakupy, jak i sprzedaż są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnie z obowiązującym prawem i określonymi procedurami wewnętrznymi.

JENOX nie udziela poparcia ani nie wspiera żadnych partii ani ruchów politycznych. W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracownikom JENOX nie wolno powoływać się na wpływy polityczne.

JENOX dokłada należytej staranności, aby współpracować jedynie z takimi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy, zobowiązując podmioty, z którymi współpracuje, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, które sam przestrzega.

Powiązane artykuły

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym JENOX Akumulatory Sp. z o.o.

RODO

Info do Polityki Prywatności

Polityka jakości

Mając pełną świadomość, że sukces firmy zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz ich zadowolenia, przyjmujemy
niniejszą politykę jakości.

Katalog Jenox

Katalog Jenox