Informacje

RODO

Info do Polityki Prywatności


25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO – poniżej zawarliśmy informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest firma JENOX Akumulatory Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000127858z siedzibą w Chodzieży koło Poznania, ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież
NIP: 764-00-75-507, REGON: 572082644

JENOX Akumulatory Sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem zleconego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów JENOX Akumulatory Sp. z o.o. – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

JENOX Akumulatory Sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celu przygotowania oferty handlowej oraz aktywacji usług,
 2. w celu realizacji zawartej z JENOX Akumulatory Sp. z o.o. umowy bądź złożonego zamówienia na usługi świadczone przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. w szczególności na: realizację oraz obsługę złożonych zamówień na zakup akumulatorów, transport, montaż, serwis, dystrybucję a także obsługę współpracy oraz innych zleceń zawartych z JENOX Akumulatory Sp. z o.o., w których są Państwo stroną.
 3. w celu marketingu produktów i usług JENOX Akumulatory Sp. z o.o. za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.


Przetwarzanie przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.
Przekazanie danych osobowych oraz zawarcie umów z JENOX Akumulatory Sp. z o.o. jest równoznaczne z pozwoleniem na przetwarzanie i wykorzystywanie przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. tych danych w zakresie określonym w poniższej informacji oraz jest warunkiem świadczenia usług przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o..
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny


W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych tj Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas kontaktu bezpośredniego, mailowego, telefonicznego lub poprzez formularze kontaktowe ze stron JENOX Akumulatory Sp. z o.o. tj. http://www.jenox-akumulatory.pl a także ze stron zewnętrznych poprzez które wysłałeś do nas wiadomość lub podałeś swoje dane w celach kontaktowych dotyczących realizacji usługi.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonej przez nas osoby kontaktowej ze strony JENOX Akumulatory Sp. z o.o.:
adres e-mail: do uzupełnienia
adres pocztowy:ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież

Powiązane artykuły

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym JENOX Akumulatory Sp. z o.o.

Polityka jakości

Mając pełną świadomość, że sukces firmy zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz ich zadowolenia, przyjmujemy
niniejszą politykę jakości.

Katalog Jenox

Katalog Jenox